เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (โรงงาน)

ด้วยบริษัท บี. เค. วาย. จำกัด กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. –  เวลา 17.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ภาคทฤษฎีเวลา 13.00 น. – 14.30 น.

– แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง

– แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ

– การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

– ภาคปฏิบัติเวลา 14.30 น. – 15.30 น.

– การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของบริษัทฯ

– การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

– ภาคปฏิบัติเวลา 15.30 น. – 17.00 น.

– การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

ในการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าซ้อมและอพยพทุกคน เสมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  เพื่อเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง