เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (สำนักงานใหญ่)

ด้วยบริษัท บี. เค. วาย. จำกัด กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –  เวลา 12.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ภาคทฤษฎีเวลา 08.30 น. – 10.00 น.

– แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง (ชั้น4 สำนักงาน)

– แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ

– การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

– ภาคปฏิบัติเวลา 10.00 น. – 11.00 น.

– การฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของ บริษัทฯ

– การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

– ภาคปฏิบัติเวลา 11.00 น. – 12.00 น.

– การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ

 

 

 ในการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าซ้อมและอพยพทุกคน เสมือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  เพื่อเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง